معاونت فرهنگی

حوزه مديريت امورفرهنگي
اهمّ وظايف درحوزه فرهنگي مراكز آموزش عالي عبارتنداز: شناسائي استعدادهاي فرهنگي وهنري، ساماندهي، هدايت وپشتيباني آنها درراستاي ارائه برنامه هاي مربوطه، همچنين انجام اموري كه دردانشگاهها ازوظايف اداري حوزه هاي فرهنگي معيّن شده است؛ بنابراين به معرّفي بخش هائي ازاين فعّاليتها مي پردازيم:حجّ وعتبات دانشگاهيانازاواسط مهرماه تا اواخرآبان ماه هرسال، تبليغات واطلاع رساني لازم براي اساتيد ودانشجويان، درمحيط عمومي و درمجامع دانشجوئي ونيزدرسايت موسسه مهندسان براي استفاده ازفرصت ثبت نام درسايت «www.labbayk.com» انجام مي شود؛ سپس ضمن هماهنگي با ستاد حجّ دانشگاهيان استان، براي افرادي كه اسامي آنها براساس قرعه درسايت مذكوراعلام شده است، راهنمائيهاوپشتيباني هاي لازم درهرمرحله تا اعزام به اين سفرآسماني كه تا اواخرارديبهشت ماه درهر سال تحصيلي به طول مي كشد انجام ميگيرد .

كانون فعّا ليتهاي قرآني

 كانون فعّاليتهاي قرآني كه اساسنامه آن درشوراي فرهنگي مؤسسه به تصويب رسيده است، فعّاليتها ي زيررا درحوزه مديريّت فرهنگي انجام مي دهد :
1- مسابقات قرآني


2- مسابقات كتابخواني
؛ كتابهائي مانند: «منشورعقائد اماميّه» ، «دركوچه هاي آفتاب» ، «بيوتن» ، «رويكرد عقلاني» و...

3- محفل انس با قرآن

 

 
4- مجله گنجينه ثقلين
فصلنامه اي كه با همكاري وپشتيباني كانون فعاليتهاي دانشگاههاي بزرگ مشهد درهرفصل منتشرودراختياردانشجويان قرارمي گيرد؛ اين مجله دربين نشريات قرآني دانشگاهيان كشوردرسال1390 رتبه دوم را كسب كرد .
 

مناسبت ها

1- جشن ها
درهرسا ل (به غيرازايام امتحانات)، برگزاري جشن ها درمناسبت ها با تصويب شوراي فرهنگي مؤسسه برعهده مديريت فرهنگي است .

 


2- موسم هاي عزا
درمناسبت هاي عزا درطول سا ل؛ شهادت معصومين (ع) ، بويژه درموسم عزاداري هاي حسيني (ع) ، شوراي فرهنگي حمايت هاي مالي وسايرپشتيباني هاي خودرا براي دانشجويان ارائه مي دهد .

3- مناسبت هاي سياسي واجتماعي
هرمناسبت مهم سياسي واجتماعي ايجاب مي كند كه شوراي فرهنگي مؤسسه تصميمات لازم را درراستاي برنامه هاي پيشنهادي مديريت فرهنگي اتّخاذ نمايد
 

 

 

 

مشهد - بلوار صارمي - بين صارمي 50 و ميدان حافظ - پلاک 78 موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان
تلفن : 05138674643-0513861026-05138470300
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد مهندسان می باشد.

بازگشت به بالا